Το έργο μας αφορά μια διαρκή έρευνα για την αρχιτεκτονική κληρονομιά, κυρίως μέσα από την εμβάθυνση στις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης. Στην κατεύθυνση αυτή, οργανώνουμε δράσεις, εργαστήρια και σεμινάρια που αποβλέπουν στη χαρτογράφηση της παραδοσιακής γνώσης, την προώθηση της δεξιοτεχνίας, την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών και τη συνεργασία μεταξύ επαγγελματικών και επιστημονικών κλάδων. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ορισμένα από τα εγχειρήματα του Μπουλουκιού.

Από το δάσος στα πριστήρια και τα ξυλουργεία της Βωβούσας

Από το δάσος στα πριστήρια και τα ξυλουργεία της Βωβούσας

“Καταφύγια”

“Καταφύγια”

Εργαστήριο Πέτρινης δόμησης “Το Μπουλούκι στο Γεφύρι”

Εργαστήριο Πέτρινης δόμησης “Το Μπουλούκι στο Γεφύρι”

Earth Pavillion

Earth Pavillion

AVD Pavillion

AVD Pavillion

From that https://dissertationowl.com moment the process of pan-european harmonization of the different systems of education began, and a year later in bologna the decision to participate in it has already been signed by 29 states.